جدول انواع جریمه های مالیاتی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: انواع جریمه‌های ارزش افزوده و برخی قوانین دیگر چقدر است و بابت چیست؟

پاسخ مختصر:

انواع جریمه‌های ارزش افزوده به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

ردیف

نوع جریمه

موضوع جریمه

نرخ

توضیح

1

169

عدم صدور صورتحساب

2%

مبلغ مورد معامله‌

2

169

عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله

2%

مبلغ مورد معامله‌

3

169

استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران

2%

مبلغ مورد معامله‌

4

169

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود

2%

مبلغ مورد معامله‌

     

1

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

10%

مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

2

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم عضویت در سامانه مؤدیان

10%

مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

3

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم استفاده از پایانه فروشگاهی

4

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم استفاده از حافظه مالیاتی

5

قانون پایانه‌های فروشگاهی

استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان

6

قانون پایانه‌های فروشگاهی

واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران

7

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان

10%

مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

8

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار

2%

مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

9

قانون پایانه‌های فروشگاهی

حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب

10

قانون پایانه‌های فروشگاهی

عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون

1%

مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

     

1

ارزش افزوده قدیم

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر

75%

مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی

2

ارزش افزوده قدیم

عدم صدور صورتحساب

100%

مالیات متعلق

3

ارزش افزوده قدیم

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب

100%

مابه التفاوت مالیات متعلق

4

ارزش افزوده قدیم

عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده

25%

مالیات متعلق

5

ارزش افزوده قدیم

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد

50%

مالیات متعلق

6

ارزش افزوده قدیم

عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک

25%

مالیات متعلق

7

ارزش افزوده قدیم

تأخیر در پرداخت مالی-اتهای موضوع ای-ن قانون در مواعد مقرر

2%

درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

     

1

ارزش افزوده جدید

مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند

 

مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

2

ارزش افزوده جدید

تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان

10 میلیون ریال یا 2 برابر

مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد.

3

ارزش افزوده جدید

بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند

10 میلیون ریال یا 2 برابر

مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد.

4

ارزش افزوده جدید

کتمان معامله

2 برابر

مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.

5

ارزش افزوده جدید

بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید

6

ارزش افزوده جدید

کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش

7

ارزش افزوده جدید

ثبت معامله خود به نام غیر

8

ارزش افزوده جدید

ثبت معامله غیر به نام خود

9

ارزش افزوده جدید

استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود

10

ارزش افزوده جدید

ریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز

2 برابر

مالیات و عوارض دریافتی

11

ارزش افزوده جدید

تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر

2 برابر

در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

 

منبع

قانون موقت مالیات بر ارزش افزوه مصوب 1387

 

ماده ۲۲- مؤدیان مالی-اتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ای-ن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛

۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛

۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛

۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛

۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالی-اتهای موضوع ای-ن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

 

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

 

فصل هشتم‌ - جریمه‌ها

ماده۳۵‌- مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده‌(۳۶) این قانون و بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

 

 

ماده۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان- تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

 

ماده۳۶‌- مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:

الف‌- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

 

ب‌- کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.

ج‌- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.

ماده۳۷‌- تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده‌(۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره‌- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی­که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می­شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.