ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

    ***

شماره:200/1400/531    تاریخ:1400/11/12

فهرست عناوین این صفحه

پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شود، به شرح ذیل می‌باشد:

1)

 در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (1) و همچنین مقررات بند (7) دستورالعمل اجرایی یادشده، از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد حسب مورد، همچنان به روش‌های قبلی (ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به‌صورت مستقیم توسط مودی به‌منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل‌پذیرش خواهد بود.

2)

به‌موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به‌عنوان اعتراض قابل‌رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.[1]

3)

به موجب این دستورالعمل انتخاب مسوول/ مسوولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.

4)

در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی بیش از یک مسوول انتخاب می‌شود تعداد مسوولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسوولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می‌باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق‌نظر در باب مورد یا موارد مطرح‌شده، صرفا مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق‌نظر وجود دارد می بایست توسط مسوولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد.

 

5)

مسوول/مسوولان مربوط می‌بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی از طریق سامانه عملیاتی به مودی اعلام نمایند.

 

6)

پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مودی از طریق سامانه عملیاتی، مودی حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مودی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسوول/ مسوولان مربوط  اقدام نماید درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و درصورتی‌که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده موردقبول مودی واقع نشود و یا مودی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید، پرونده امر جهت رسیدگی به مابهالاختلاف تعدیل نشده توسط مسوول/مسوولان  مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

 

7)

صرفا مواردی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسوول/ مسوولان مربوط، همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (6) این دستورالعمل معترض ‌باشد.

 

8)

معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 1401/02/01 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را درکل منابع مالیاتی و برای همه سامانه‌های در حال بهره‌برداری عملیاتی نماید به‌نحوی‌که از تاریخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مودیان امکان‌پذیر باشد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

[1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 ترتیبات دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابطال شد. تصویر دادنامه طی بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.