ماده 124) قانون مالیات های مستقیم

حذف شد.[1]


به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 31/4/1394، ماده (124) قانون حذف شد.
“ماده 124 – مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي که وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به کل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.”

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.