ماده 126) قانون مالیات های مستقیم

صاحبان درآمد موضوع اين فصل مکلف­اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده­ (123) اين قانون تا آخر ‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پايان ماه بعد(1) از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.‌ در صورتي که معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تکليف تسليم اظهارنامه ساقط مي‌شود.


1.به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.