[mb_toc_shortcode]

ماده 189) قانون مالیات های مستقیم

 اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه‌ سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده‌ (190) این قانون به عنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.[1]


1.به موجب بند47قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، در ماده (189) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.


آیین نامه شماره: 5774/868/4/30     تاريخ:1379/02/14       موضوع: بخشنامه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 اداره کل

دفتر

 دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

 دانشکده امور اقتصادی

شورای عالی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

 دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مودیانی خواهد شد که ضمن تسلیم بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان 1 سال تسلیم اظهارنامه 1 بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ،‌ از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه های دستگاه مالیاتی کشور است ، لذا مقرر و تاکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بالاخص مودیانی که در سال یا سالهای قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه میباشند ،‌ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مودیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمنا لازم به یاد آوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه ها و یا مراجعه به ممیز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

 علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.