ماده 205) قانون مالیات های مستقیم

 اگر مؤدي يکي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم ‌مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.