ماده 22) قانون مالیات های مستقیم

حذف شد.(1)


1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (22) حذف شد.
«‌ماده 22 – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می­ تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأسا ‌اقامه دعوی نماید.»

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.