[mb_toc_shortcode]

ماده 25) قانون مالیات های مستقیم 

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی[1] حسب مورد می ‌باشد.

 


[1]. طبق مصوبه شماره 1901/22838 مورخ 1382/09/12 شورای عالی اداری و به تجویز مقام معظم رهبری، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد شهید و امور ایثارگران تبدیل شد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.