ماده 45) قانون مالیات های مستقیم

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار[1] حق تمبر اخذ می‌شود:

برات،

فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

‌تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.


1. به موجب بند 9 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «سه در هزار» در ماده (45) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.