ماده 51) قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(5/1%) اصلاح می گردد.
حکم تبصره (1) ماده(39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.