[mb_toc_shortcode]

ماده 92) قانون مالیات های مستقیم

پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.(1)


1.به موجب بند(20) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (92) قانون حذف ‌شد.
تبصره ماده 92 ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می­شود. “


بخشنامه شماره: 200/95/4     تاريخ:1395/01/22      موضوع: ارسال تصویر تصویب نامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 1394-12-16 هیات محترم وزیران و نکاتی در این خصوص

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه

 

4

95

سایر قوانین

س

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

به پیوست تصویب نامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 1394-12-16 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 202956/ت 46513 هـ مورخ 1391-10-17 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 1394-12-22 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 2– واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.

با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند.

ضمنا، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30  آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است :  مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 1394-12-22) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ):—

لطفا هرگونه ابهام  و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

 

به موجب بخشنامه شماره 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 معاون حقوقی و فنی مالیاتی، مقررات این بخشنامه در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری از تاریخ صدور دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوعیت نخواهد داشت.


آیین نامه شماره: 165304/ت52234ه-     تاريخ: 1394/12/16     موضوع:اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

دانلود پیوست :دانلود 

به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 16-12-1394 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 ه مورخ 17-10-1391 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.

با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند.

ضمنا، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30  آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است :  مصوبات هیات وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. 123-25-12

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


آیین نامه شماره: 210/99/33     تاريخ: 1399/04/10      موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه

 

33

99

ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

س

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344  مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258  مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص  مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: 1399/02/30

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی


آیین نامه شماره: 232/25607/ص    تاريخ:  1391/12/20    موضوع:درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است

 

احتراما، عطف به نامه شماره 1504574 مورخ 1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است ، به آگاهی می رساند :

1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 72/6/7 مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز درمناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد .

2. براساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 20/54829 مورخ 1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید.

محمد تقی پاکدامن

مدبر کل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.