ورود بدون هماهنگی اداره مالیاتی به محل کسب و کار من

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا اداره مالیات می‌تواند بدون هماهنگی قبلی وارد محل کارم شده و کلیه اسناد و مدارک و کامپیوتر مرا با خود ببرد؟

پاسخ :

بله، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. البته معمولاً و در اکثر موارد برای مودیان با حجم معاملات بالا و مشکوک این مسئله پیش خواهد آمد.

در واقع سازمان مالیاتی به منظور کاهش فرار مالیاتی، واحدی را به نام بازرسی مالیاتی تشکیل می‌دهد که این واحد با اطلاعات مختلفی که از مراجع و اشخاص متفاوت دریافت می‌کند نسبت به برخی از اشخاص (که معمولاً حجم معاملات مشکوک و بالایی دارند) حساس شده و به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک این مودیان، با مجوزی که از مرجع صالح قضائی اخذ می‌نماید به محل فعالیت یا نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات دستی و ماشینی مودی مراجعه و موارد مزبور را مورد بازرسی و یا در صورت لزوم با ارائه رسید به اداره مالیاتی انتقال می‌دهد. این مدارک و تجهیزات ظرف دو هفته به مودی عودت داده خواهد شد.

در صورت مراجعه واحد بازرسی به محل کار خود، سعی کنید نهایت همکاری را با آنها داشته باشید، در غیر اینصورت، علاوه بر شمول مجازات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم خواهید شد. 

 
منبع

‌‌قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
تبصره1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره2- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره3- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره4- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.