نحوه محاسبه عوارض برون شهری مسافر و درصد آن

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: عوارض برون‌شهری مسافر چند درصد است و به چه شکل محاسبه می‌شود؟

پاسخ مختصر:

اگر شما صاحب کسب و کاری هستید که مسافرین را در داخل کشور جابه جا می‌کنید، چه از طریق زمینی به جز راه آهن و چه دریایی، باید بهای بلیط خود را محاسبه کرده و علاوه برآن، 5درصد نیز از قیمت بلیط را به عنوان عوارض شهردای از مسافران دریافت نمایید.
شما مکلفید مبالغ دریافتی تا پایان هر ماه را تا حداکثر 15 ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز کنید که چنانچه پرداخت انجام نشود، جریمه شما 2درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. در ضمن در صورت عدم پرداخت، مشمول ماده 77 قانون شهرداری‌ها خواهید شد که آراء صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده 77 قانون شهرداری‌ها چه می‌گوید:
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیلۀ ‌اداره ثبت قابل وصول مییباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. درنقاطی که سازمان، قضائی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نمایندۀ انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ج‌- عوارض برون‌شهری مسافر
ماده۳۲‌- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده‌مشمول ماده‌(۷۷) قانون شهرداری‌ مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ماده 77 قانون شهرداری
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهرارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید درنقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.