نحوه برخورد با رای شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:اگر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حق را به من دادند چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ :چنانچه شورای عالی مالیاتی تشخیص دهد از نظر شکلی و ظاهری، قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده مالیاتی شما رعایت نشده است، نسبت به نقض و ابطال آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده و پرونده به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد. هیات جدید نسبت به رسیدگی و صدور رای با درنظر گرفتن موارد اشاره شده در رای شورای عالی مالیاتی می‌نماید.
در دیوان عدالت اداری هم به همین شکل عمل می‌شود. چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری، رأی صادره مالیاتی را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه دیوان عدالت اداری مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به هیات حل اختلاف اعاده کند. مرجع حل اختلاف مالیاتی جدید (که تاکنون نسبت به این پرونده هیچ اظهارنظری نداشته اند.) موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

 

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۷- در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.
حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.
تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.