آیین نامه و ضوابط اجرایی

ردیفمادهعنوانشماره آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییتاریخ آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییشماره بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه ها تاریخ بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه ها
126آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (26) قانون مالیات های مستقیم1148251395/01/15200/95/091395/02/04
233آیین نامه اجرایی موضوع ماده(33) قانون مالیات های مستقیم175921368/02/13نداردندارد
334آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم1148261395/01/15200/95/91395/02/4
454ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)نداردندارد200/99/501399/05/13
564ضوابط اجرایی ارزش معاملات املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)نداردندارد200/99/941399/12/25
677آیین نامه اجرایی موضوع ماده (77) قانون مالیات های مستقیم31470/ت 52966 هـ1396/03/20نداردندارد
791آیین نامه اجرایی موضوع ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان113789/ت 56263هـ1398/11/14200/98/951398/11/14
895آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم2307611394/12/04200/94/1181394/12/09
9آیین نامه اجرایی بند(پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور52101/ت 52098 هـ1394/09/29نداردندارد
10آیین نامه اجرایی ماده (66) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور33921/ت 54705 هـ1397/03/22200/97/671397/05/03
11107آیین نامه اجرایی موضوع ماده (107) قانون مالیات های مستقیم1150001395/03/12200/95/241394/04/05
12109آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده (109) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد30/4/13382/591921367/12/20
13111آیین نامه اجرایی موضوع بند(ز) ماده (111) قانون مالیات های مستقیم248531383/09/12211/3908/164671383/09/25
14127آیین نامه اجرایی موضوع ماده (127) قانون مالیات های مستقیم30/4/4240/190241396/04/25نداردندارد
15132آیین نامه اجرایی موضوع بند(د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور89478/ت 52319هـ1394/07/11200/94/791394/08/05
16132آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور253111394/11/21200/94/1261394/12/27
17132آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند(ب) ماده(19)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)39148/ت 58658هـ1400/04/12200/1400/331400/04/28
18134آیین نامه اجرایی موضوع ماده (134) قانون مالیات های مستقیم206711381/03/07211/4567/20931381/08/11
19139آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،مصوب 138053456/ت27257هـ1381/12/07230/342801395/09/06
20144آیین نامه اجرایی موضوع ماده (144) قانون مالیات های مستقیم89301373/08/15نداردندارد
21148آیین نامه اجرایی موضوع جزء(ب) بند(2) 219ماده (148) قانون مالیات های مستقیم10130/ت122هـ1368/02/25نداردندارد
22148آیین نامه اجرایی موضوع جزء(هـ) بند(2) ماده (148) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد211/4298/13801381/07/07
23148آیین نامه اجرایی موضوع بند(8) ماده (148) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد444081381/07/08
24148آیین نامه اجرایی موضوع بند(9) ماده (148) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد211/4299/13821381/07/07
25148آیین نامه اجرایی موضوع بند(11) ماده (148) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد211/430/13811381/07/07
26149آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم1148271395/01/15200/95/101395/02/05
27165آیین نامه اجرایی موضوع ماده (165) قانون مالیات های مستقیم46754/ت438هـ1368/05/05نداردندارد
28169آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم46906/ت534011396/04/24نداردندارد
29169آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم200/3949/463781395/03/18200/95/221395/03/31
30169
مکرر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم2038291395/10/29230/419971395/11/02
31172ضوابط اجرایی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم7451399/01/09210/99/91399/01/20
32176آیین نامه اجرایی موضوع ماده (176) قانون مالیات های مستقیمتا تاریخ انتشار تصویب نشده است.تا تاریخ انتشار تصویب نشده است.تا تاریخ انتشار تصویب نشده است.تا تاریخ انتشار تصویب نشده است.
33181آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/95/801395/11/06
34186ضوابط اجرایی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/41671391/03/01
35187آیین نامه اجرایی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم100/49104/90001396/10/17200/96/1541396/11/23
36218آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم200/6978/ص1390/03/248285/2001390/04/11
37219آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد44117/240/هـ1398/09/09
38219آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم267091397/02/19نداردندارد
39244آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد211/4297/13831381/07/07
40ق.بودجه1400آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 140058792ت/739741400/07/14210/51193/د1400/08/24
41ق.بودجه1400آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400635381400/04/26200/1400/5151400/05/23
42ق.بودجه1400آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400115266ت/58791هـ1400/09/28200/67712/د1400/10/21
436آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان2023591400/11/30230/83097/د1400/12/14
4426آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان296851399/03/13200/99/281399/03/24