اقدام مرجع صدور مجوز در صورت عدم ثبت نام در سامانه مودیان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:در صورت عدم ثبت نام، مرجع صدور مجوز برخوردی خواهد کرد؟ مجوز ابطال می‌شود؟

پاسخ :

در صورتی که اشخاص مشمول موارد ذیل را که تخلف محسوب می‌شود انجام ندهند تحت شرایطی تعطیل یا مسدود خواهند شد:
1. ثبت نام در سامانه مودیان و
2. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند و
3. صدور صورتحساب الکترونیکی
شرایط و مراحل مذکور بدین شرح است:
1. سازمان مراتب تخلف را هم به مودی و هم به مرجع صادر کننده مجوز فعالیت اعلام می‌نماید.
2. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.
3. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده‌ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.
4. در صورتی که پس از گذشت 15 ‌روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
5. در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
6. بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۲۴- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده(۲) این قانون، (ثبت نام در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند و صدور صورتحساب الکترونیکی) سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده‌روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده‌روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره۲- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
موضوع: اطلاعیه شماره 1- تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان شماره: 268/67449/د تاریخ: 20/10/1401
مدیر کل محترم امور مالیاتی..
نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار می‌‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد.
به کلیه مودیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https://my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مودیان کارپوشه تخصیص داده شده است.
مودیان برای ورود به کارپوشه می‌توانند از طریق نشانی https:// tp.tax.gov.ir وارد سامانه مودیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می‌توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند.
پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید.
جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir، بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه‌ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می‌باشد.

موضوع: اطلاعیه شماره 2 - تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شماره: 268/67791/د تاریخ: 20/10/1401
مدیر کل محترم امور مالیاتی...
نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب به استحضار می‌‏رسد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد.
تعریف شماره منحصر به فرد مالیاتی: شناسه‌ای است 22 کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می‌‏باشد.

 

یک رقم کنترلی

سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی به­ صورت Hex

با طول ثابت 10 رقم

تاریخ ثبت صورتحساب درحافظه مالیاتی

با طول ثابت 5 Hex به ­صورت

شناسه یکتای حافظه مالیاتی

با طول ثابت 6 کاراکتر

الف. شناسه یکتای حافظه مالیاتی
شناسه‌ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به ‌فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود. شناسه مذکور از مولفه‌های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
منحصر بفرد است.
کاراکترهای مجاز: شامل 26 کاراکتر 1-9 و A D E F G H K M N O P R T W X Y Z
کاراکترهای ممنوعه: شامل پنج کاراکتر I J L Q V و عدد 0 که به دلیل تشابه زیاد با سایر کاراکترها و عدم امکان تشخیص، استفاده از آنها جایز نمی‌­باشد.
ب. تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی
در برگیرنده تاریخ ثبت و صدور صورتحساب در حافظه مالیاتی در قالب مهر زمانی یونیکس و با دقت روز می‌­باشد. در این حالت مولفه مورد نظر دارای طول ثابت 5 رقم از نوع عددی و در مبنای 16(Hex) و تکمیل شونده با صفر از سمت چپ خواهد بود. این مولفه در برگیرنده تعداد روزهای سپری شده از تاریخ 1970/01/01 میلادی تا تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی می‌باشد.
ج. سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی
مولفه متغیر شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد می­ باشد. این مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی/ پایانه فروشگاهی متفاوت و به صورت متناوب و تصاعدی تولید می­ شود.
د. رقم کنترلی
به منظور کنترل صحت اصالت سه مولفه اول شماره مالیاتی از یک رقم کنترلی استفاده می­شود که ترکیبی از شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب و سریال صورتحساب داخلی در حافظه مالیاتی می­ باشد. الگوریتم مورد استفاده رقم کنترلی، Verhoeff می‌­باشد

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.