آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

***

 نوع : آیین نامه         شماره:211/4297/1383           تاریخ:1381/07/07

پیوست:دارد
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
 
آئیـن نـامه نحـوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.

(اصلاحیه اول):

بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود:
«حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.»

(اصلاحیه دوم):

الـف-متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد 3 مـاده 244،بـابت هر جلسه(تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

(اصلاحیه سوم):

الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 12311/240مورخ 18/6/93جایگزین بند الف اصلاحیه میشود:
“حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند3ماده244بابت هر جلسه(تا2ساعت)مبلغ پانصد هزار (500000)ریال قابل پرداخت خواهد بود”
 
1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.
3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.
ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود:
«اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.»
4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید.
بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/1385 بندهای ذیل به عنوان بندهای 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد.
5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.