مالیات سکه های طلا

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:من سکه‌های طلایی را خریداری نموده ام، آیا این سکه‌ها مشمول مالیات می‌شود؟

پاسخ :

آخرین دستورالعملی که برای مالیات سکه صادر شد در سال 1400 و برای اشخاصی بود که سکه‌های خود را در سال 1399 دریافت کرده بودند. قسمتی از دستورالعمل به شرح ذیل است:
میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه، حداکثر تا 155 قطعه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399:
1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌باشد.
2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9,600,000 ریال مالیات مقطوع.
3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12,800,000ریال مالیات مقطوع.
4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16,000,000 ریال مالیات مقطوع.
اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) می‌باشند.

منبع

دستورالعمل مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تبصره ماده 100)
شماره: 504/1400/200 تاریخ: 08/02/1400
با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می‌دارد:
1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها:
1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می‌باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.
2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 می‌باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394خواهد شد.
2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399:
1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌باشد.
2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9,600,000 ریال مالیات مقطوع.
3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12,800,000ریال مالیات مقطوع.
4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16,000,000 ریال مالیات مقطوع.
3) سایر موارد:
1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.
2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) می‌باشند.
3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد.
4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 قابل رسیدگی خواهد بود.
امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.