امکان استرداد مالیاتی که به اشتباه زیادتر پرداخت شده

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:اداره مالیات قبول کرده که میزان مالیات من اشتباهاً زیاد دریافت شده، امکان استرداد وجود دارد؟

پاسخ :

بله، در صورتی که اشتباه محاسباتی چه از طرف مودی و چه از طرف اداره مالیاتی باشد، این مبلغ می‌بایست ظرف یک ماه به مودی عودت گردد و در صورت عدم استرداد در زمان مقرر، مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ‌ دریافت و واریز به حساب سازمان تا زمان استرداد می‌باشد. (البته اگر استرداد مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی باشد و اشتباه از طرف مودی صورت گیرد، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.)

منبع

‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

 
خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.