استفاده از نرم افزار حسابداری مورد تایید و مزایای آن

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا می‌توانم فقط از نرم افزار حسابداری استفاده کنم و دیگر دفاتر یا اسناد و مدارک ارائه نکنم؟

پاسخ :

بله، در صورتی که تمامی تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رعایت کنید، می‌توانید از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده و دیگر اسناد و مدارک و دفاتر دستی و فیزیکی ارائه نکنید.
این تکالیف به قرار ذیل هستند:
الف– ثبت نام در سامانه مودیان انجام داده باشید.
ب– در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشید.
پ– در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده‌ای نداشته باشید.
ت-دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشید.
ج-شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشید.
چ– بدهی مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را در پایان هر دوره سه ماهه که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، که طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود پرداخت نموده باشید.
خ-در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 (مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند.) قانون اقدام نموده باشید.
د-در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، مراتب را مطابق ماده 13 قانون (در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب ‌وکار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.) به سازمان اعلام نموده باشید.
نکته‌ها:
1. در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر، شما مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می‌باشید.
2. ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.
3. چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که شما به تمام یا بخشی از تکالیف خود عمل ننموده اید، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهید بود.
4. شما مجازید در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نمایید.
5. شما به عنوان مودی برای بهره مندی از مشوق ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، نیازی به ارائه مجدد غیر الکترونیکی اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان نخواهید داشت.
6. شما مکلف هستید امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست، طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهید.

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده 20- سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.
دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 شماره: 29716 تاریخ: 13/03/1399
ماده 1) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:
الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ب- قانون: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.
ج- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.
د- کارگروه راهبری سامانه مودیان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون.
ه-- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون.
و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان.
ز- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده 1 قانون.
ح- کارپوشه: کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.
ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌باشند.
الف- ثبت نام در سامانه مودیان.
ب- در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد.
پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده‌ای نداشته باشد.
ت-دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد.
ث- تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.(این بند به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.)
ج-شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.
چ-مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد.

بند (پ) ماده 5 قانون - در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود.

ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می‌باشد.(این بند به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 20/01/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.)

خ-در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد.

""""ماده۱۲- اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند.
تبصره - حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.""""

د-در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

"""" ماده۱۳- در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب ‌وکار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
تبصره - در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی‌ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.""""

ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می‌باشد.
تبصره -در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.
ماده 4) چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود.
ماده 5) مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید.
ماده 6) مودیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می‌نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت.
ماده 7) مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.