اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
[mb_toc_shortcode]

آیا شرکت خصوصی به صورت خانوادگی تاسیس کرده اید و نیاز به ارسال اظهارنامه مالیاتی آن دارید و نمی دانید به چه شکل این کار را انجام دهید؟
یا شرکتی را تحت عنوان یکی از شرکت های تجاری قانون تجارت مانند شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی و … دایر نموده اید و نیاز دارید که در اسرع وقت نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی و موارد قانونی مرتبط با آن را یاد بگیرید و هر چه سریعتر نسبت به ارسال آن اقدام نمایید.
شاید حسابداری هستید که تازه شروع به کار نموده اید و اولین باری هست که می خواهید اظهارنامه مالیاتی یک شرکت را ارسال نمایید و نیاز به کمک برای ارسال اظهارنامه مالیاتی خود دارید.
مدیرعامل یک شرکت و مجموعه کوچک هستید و مایلید که خود اظهارنامه مالیاتی شرکت کوچک خود را ارسال نمایید و نیاز به کمک دارید.
نگران نباشید. مشاوران مالیاتی طینت تراز در خدمت شماست. ما سعی می کنیم تمام موارد مرتبط با اظهارنامه مالیاتی را در این گفتار مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه نیاز به مشاوره رایگان داشتید می توانید روی ما حساب کنید. همکاران ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بود.

مواد قانونی مهم مرتبط با مالیات عملکرد اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱)

‌ماده ۲۰)

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

۱) شرکت سهامی. ۲) شرکت با مسئولیت محدود. ۳) شرکت تضامنی. ۴) شرکت مختلط غیر سهامی. ۵) شرکت مختلط سهامی. ۶) شرکت نسبی. ۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قانون مالیات های مستقیم

فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵)

جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی کهدارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثـال آن درایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۵- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، متن ماده (۱۰۵) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شد.
به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، تبصره ۶ به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.
تبصره۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۰۶)

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.

ماده ۱۰۷)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن ها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، متن تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.
به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.
تبصره ۳- شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸)

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹)

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.
سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
سایر درآمدها.
پس از کسر:
هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
حق بیمه های اتکایی واگذاری.
سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۱- به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره های آن شد.
مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.
سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.
بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
ذخایر فنی در آخر سال مالی.
سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) به ضمیمه صورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد۱ حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰)

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.
تبصره- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیشبینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱)

شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغـام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار۲ حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب- انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲)

حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳)

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۱۰) و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به تبصره این ماده تبدیل شد.
مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در متن ماده (۱۱۱) عبارت “دو در هزار” به “نیم در هزار” تغییر یافت.
به موجب ماده (۵۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۱۱) و تبصره آن شد.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.
تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد (۵%) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴)

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵)

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.
تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶)

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تبصره متن قبلی ماده (۱۱۵) به تبصره ۱ تبدیل و تبصره های ۲و ۳ به این ماده الحاق شد.
به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره های ماده (۱۴۳) » با عبارت « تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.
تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷)

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸)

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
به موجب ماده ( ۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، یک عبارت از متن قبلی ماده (۱۱۶) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.

مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

 یکی از سوالاتی است که برای مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها پیش آید زمان ارسال و تسلیم اظهارنامه شرکت ها است. ماده مربوطه در این خصوص به شرح ذیل است.

ماده ۱۱۰)

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

انجام فرایند اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱) باز کردن لینک نیازمندی های مالیاتی https://najitax.com/ford/
آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

2) نیازهای مالیاتی و قانونی> میز خدمت> درگاه ملی خدمات مالیاتی https://my.tax.gov.ir/

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

3) کد ملی و کلمه عبور را وارد نموده و بر روی ورود به پنل کاربری کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴) کد پیامک شده را وارد نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵) پرونده های مالیاتی از سمت راست انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶) پروندهای درآمد را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷) بر روی جزئیات پرونده کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸) بر روی ورود به اظهارنامه اشخاص حقوقی کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹)  بر روی ثبت اظهارنامه جدید کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰)  بر روی ایجاد اظهارنامه جدید کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۱) بر روی ایجاد کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۲) ورود به سامانه ثبت نام را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۳) در صفحه ثبت نام بر روی گزینه های که به رنگ قرمز درآمده اند کلیک می کنیم و خطاهای مربوطه را برطرف می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۴) گزینه الصاق حساب های بانکی تجاری به این پرونده را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۵) درخواست تغییر اطلاعات را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۶) تیک مربوطه را فعال و بر روی ارسال درخواست کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۷) بر روی خطای قرمز رنگ کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۸) گزینه الصاق حساب های بانکی تجاری به این پرونده را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۹) شماره شبای تجاری یا شبای متصل به حساب پوز خود را وارد نموده و بر روی بررسی و ذخیره کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۰) گزینه تایید نهایی اطلاعات ثبت نام در بالا سمت راست صفحه را کلیک می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۱) گزینه تایید اطلاعات در پایین صفحه را فشار می دهیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۲) گزینه نمایش وضعیت شما را کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۳) وضعیت می بایست در گام ۴ باشد تا امکان ادامه فرایند ارسال اظهارنامه وجود داشته باشد.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۴) تب خانه را از بالای پنجره مرورگر انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۵) بر روی ایجاد اظهارنامه جدید کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۶) بر روی ایجاد کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۷) بر روی مشاهده کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۸) عملکرد سال مالی به صورت پیش فرض از ابتدا تا انتهای سال انتخاب شده است، در صورت نیاز عملکرد صحیح را وارد نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می کنیم. توجه کنید که در قسمت پایین صفحه کلیه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از درگاه های مختلف از جمله پوز و صورت معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد حقوق و … از شرکت شما دارد را به صورت خلاصه شده در همین صفحه نمایش می دهد، در صورتی که نیاز به این اطلاعات داشته باشید امکان رویت و استفاده برای شما در ادامه فرایند تسلیم اظهارنامه وجود خواهد داشت.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۲۹) اطلاعات جزئی تری از شرکت مانند نوع شخصیت، تابعیت و کشور، نوع مالکیت و کشور محل اقامت می بایست تکمیل گردیده و سپس از بالای صفحه گزینه ذخیره و ادامه را کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۰) حساب های تجاری که قبلا در سامانه ثبت نام کد اقتصادی معرفی نموده اید در این قسمت قابل نمایش هستند. شما می بایست در صورتی که حساب های تجاری دیگری دارید به سایت اصلی ثبت نام مراجعه و پس از تکمیل بخش مربوطه به این قسمت رجوع نموده و اطلاعات گردش موجودی اول دوره، گردش بدهکار و بستانکار کل دوره، و مانده حساب در پایان دوره را برای یک به یک حساب های تجاری خود مشخص نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۱) در صورت نیاز به ویرایش می توانید بر روی گزینه مربوطه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۲) بر روی تایید و سپس ادامه در بالای صفحه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۳) جدول اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را بررسی نموده در صورت صحت بر روی ادامه کلیک کنید. چنانچه نیاز به اصلاح اسامی وجود دارد به سامانه اصلی ثبت نام مراجعه و پس از اصلاح اسامی و مشخصات اعضاء بر روی ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۴) تعداد کارکنان تولید/خدمات و همچنین تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش را وارد نموده و پس از آن بر روی ذخیره و ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۵) جدول اطلاعات اختصاصی را با دقت تکمیل نموده و سپس بر روی ذخیره و ادامه کلیک کنید. در این قسمت بر اساس گزینه پیش فرض خیر بندهای مختلف تکمیل گردیده است.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۶) چنانچه گزینه بله را برای تمام موارد را انتخاب نمایید، گزینه تکمیل جدول شماره … الزامی است درج می گردد.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۷) بر روی ذخیر و ادامه کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۸) اطلاعات مجوزهای فعالیت اقتصادی به طور پیش فرض از سامانه ثبت نام منتقل می گردد، در صورت نیاز می بایست به آن سامانه مراجعه نموده و پس از کامل نموده بخش مربوطه و تایید نهایی مجدداً به این صفحه منتقل شوید و بر روی بروز رسانی اطلاعات کلیک نمایید. دکمه ادامه در بالای صفحه را فشار دهید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۳۹) اطلاعات دفاتر قانونی مودی به صورت پیش فرض از سامانه ثبت اسناد منتقل می گردد. چنانچه به هر دلیل منتقل نگردیده باشد و شما دفاتر قانونی خود را ثبت نموده اید می بایست مشخصات خواسته را تکمیل نموده و بر روی ذخیره کلیک کنید. دکمه ادامه را فشار دهید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۰)در صورتی که بازار بورس حضور دارید نسبت به تکمیل اطلاعات جدول جزئیات پذیرش بورس سهام اقدام نموده و بر روی ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۱) اطلاعات مالک/مالکین و قرارداد ملک یا املاک مورد اجاره خود را وارد نمایید، برای این کار بر روی دکمه + کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۲) موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۳) بر روی ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۴) در جدول فهرست واردات، صادرات اطلاعات شما از طریق گمرک به این قسمت منتقل گردیده است.
۴۵) چنانچه نیاز به اصلاح یا حذف و اضافه وجود دارد می توانید بر روی گزینه های مورد نظر کلیک نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۶) برای صادرات اطلاعاتی از قبیل، شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، کد کالا، شرح کالا، معادل ریالی الزامی است. بر روی ذخیره کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۷) برای واردات بر روی گزینه + کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۸) برای واردات اطلاعاتی از قبیل، شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، کد کالا، شرح کالا الزامی است. بر روی ذخیره کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۴۹) بر روی ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۰) در صورتی که واحد تولیدی هستید نیاز است جدول موجودی مواد و کالا را تکمیل نمایید. براساس اطلاعات حسابداری و مالی شرکت خود این قسمت را تکمیل نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۱) جدول اطلاعات فروش (داخلی و خارجی) به اطلاعاتی از قبیل نوع فروش (اینتاکد)، شرح فعالیت (اینتاکد)، فروش ناخالص، کسر می شود برگشت از فروش و تخفیفات، خالص فروش سال جاری، خالص فروش سال قبل نیازمند است. در جدول مربوطه بر روی نوع فروش (اینتاکد) کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۲) این بخش از اطلاعات سامانه ثبت نام بازنشانی گردیده است. در صورتی می توانید گزینه صحیح را انتخاب نمایید که قبلاً در سامانه ثبت نام و در قسمت فعالیت ها اینتاکد آن فعالیت را انتخاب نموده باشید. اطلاعات خواسته شده را تکمیل و پس از آن بر روی تایید کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۳) بر روی ذخیره و سپس ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۴) جدول درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات را مشاهده نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۵) اطلاعات خواسته شده این جدول از قبیل: نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، نام کارفرما، شماره فعالیت (اینتاکد)، تابعیت، شماره ملی/شناسه ملی، موضوع قرارداد، نوع درآمد (داخلی، خارجی)، مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت ها) طی سال مالی مورد رسیدگی (ریال)، ناخالص دریافتی طی سال مالی مورد رسیدگی (پیش دریافت، صورت وضعیت، علی الحساب)(ریال)، درآمد شناسایی شده
دکمه ذخیره را فشرده و در صورت نیاز سایر قراردادهای داخلی و خارجی را انتخاب نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۶) جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته را کامل نموده و ذخیره و ادامه را کلیک می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۷) جدول بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/خدمات را کامل نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۸) جدول درآمدهای اتفاقی را تکمیل نموده و پس از ذخیره کردن ردیف بر روی ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۵۹) نحوه تکمیل جدول درآمدهای اتفاقی

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۰)  جدول درآمدهای اتفاقی به صورت واضحتر

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۱) جدول صورت سود و زیان را که از سیستم حسابداری خود گزارش گرفته ایم را با فرمت خواسته تکمیل می نمائیم.
توجه کنید که قسمتی از اطلاعات از اطلاعات جدول سال قبل و بخشی از آن از جمله درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، درآمدهای اتفاقی از جداول همین سال به این جدول انتقال یافته است.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۲) ما بقی اطلاعات این جدول را تکمیل نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۳) جدول گردش حساب سود (زیان) انباشته را کامل نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۴) جدول ترازنامه (صورت وضعیت مالی) را کامل می نمائیم. توجه کنید که بخش هایی از این جدول به صورت پیش فرض از سال گذشته و جداول قبل همین سال به این جدول منتقل می گردد و مابقی قسمت ها می بایست به صورت دستی تکمیل گردد.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۵) بر روی تیک کنار سرمایه کلیک نموده تا به جدول مربوطه هدایت گردیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۶)در جدول سرمایه اطلاعات سهامداران را وارد می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۷) پس از ذخیره هر ردیف که جمع درصدی کلیه ردیف ها می بایست به عدد ۱۰۰ منتهی گردد، بر روی ذخیره و ادامه کلیک می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۸)چون جمع به ۱۰۰ نرسیده است خطای مجموع درصد سهام باید ۱۰۰ باشد می دهد.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۶۹)پس از بررسی و ویرایش بر روی ذخیره و ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۰) دوباره می خواهیم به جدول ترازنامه وارد شویم. بنابراین از قسمت بالا سمت راست از منوی کشویی جدول مربوطه را انتخاب می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۱)  پس از درج و تکمیل جدول ترازنامه بر روی ذخیره و ادامه کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۲) جدول درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات) را مشاهده می نمایید. پس از تکمیل جدول ردیف فعالیت های مشمول مالیات مقطوع را انتخاب می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۳) در صورت اخطار گزینه بله را انتخاب می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۴) کلیه خطاهای قرمز رنگ را که پرکردن این فیلد اجباری است را برطرف می نماییم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۵) دوباره ردیف فعالیت های مشمول مالیات مقطوع را تکمیل می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۶) از بالای صفحه جدول درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است انتخاب می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۷) وارد جدول مربوطه شده و موارد مورد نیاز را تکمیل می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۸) دوباره به جدول قبلی باز می گردیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۷۹) بر روی ذخیره و ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۰) جدول موضوع ماده ۱۶۸ را کامل نموده بر روی ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۱) جدول تبصره ماده ۱۸۰ را تکمیل نموده و دکمه ادامه را فشار می دهیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۲) این جدول را قبلا کامل نموده ایم. بر روی ادامه کلیک می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۳) جدول کمک های پرداختی و موارد الزامی درج اطلاعات

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۴) پس از تکمیل جدول بر روی ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۵) جدول اطلاعات سرمایه گذاری خارجی و تکمیل موارد خواسته شده و ذخیره هر ردیف

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۶) گزینه ادامه از بالای صفحه را انتخاب می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۷) جدول کمک و وجوه نقدی و غیرنقدی دریافتی را کلیک نموده و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، اطلاعات را ذخیره می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۸) بر روی ادامه کلیک می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۸۹) در جدول استهلاک زیان سنواتی اطلاعات خواسته شده را تکمیل می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۰) بر روی ذخیره و ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۱) به جدول سرمایه که قبلاً تکمیل نموده ایم می رسیم. گزینه ذخیره و ادامه را از بالای صفحه انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۲) ردیف های جدول پرداختی این اظهارنامه را کامل نموده و بر روی ذخیره کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۳) گزینه ادامه را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۴) اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها را در این جدول کامل نموده و ذخیره را انتخاب می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۵) بر روی ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۶) جدول محاسبه مالیات براساس اطلاعات جداول قبل تکمیل گردیده است. برخی ردیف ها هنوز قابلیت تکمیل دارند. در صورت نیاز به تکمیل آنها اعداد مورد نظر را درج و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۷) جدول (معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی)(کسر از مالیات) را تکمیل می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۹۸)  جدول مربوطه را تکمیل نموده و بر روی ذخیره کلیک می کنیم.

۹۹) بر روی ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۰) جدول ادامه محاسبه مالیات را که اعداد و ارقام از جداول دیگر در آن بازنشانی گردیده است رویت نموده و سپس بر روی ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۱) مشخصات تهیه کننده اظهارنامه را وارد نموده و بر روی ذخیره و ادامه کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۲) بر روی تایید نهایی اطلاعات کلیک می کنیم. در صورت وجود مشکل، سیستم خطاهایی را به نمایش می گذارد که نیاز است قبل از ارسال اظهارنامه این خطاها مرتفع گردد. با کلیک بر روی هر ردیف خطا به صفحه مربوطه منتقل شده و خطای مورد نظر را برطرف می نمائیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۳) در صورت برطرف شدن خطاها صفحه تایید نهایی اطلاعات با فونت سبز رنگ نشان می دهد که کلیه اطلاعات صحیح است. بر روی تایید نهایی اطلاعات کلیک کنید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۴) اخطار آیا از تایید نهایی اطلاعات اظهارنامه اطمینان دارید به نمایش در می آید. بر روی بلی کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۵) پیام اظهارنامه شما با موفقیت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردید. آیا مایل به دریافت قبض می باشید؟ به نمایش در می آید. بر روی گزینه بلی کلیک می کنیم.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

۱۰۶) در صورت نیاز می توانید پس از ارسال اظهارنامه بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید و اظهارنامه خود را ویرایش نمایید.

آموزش اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.