ماده118) قانون مالیات های مستقیم

تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل ازتحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ‌ماليات مجاز نيست‌.

تبصره ـ آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم ‌اظهارنامه موضوع مادة(114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع مادة(116) ‌اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامناً و کلية کساني که ‌دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي که از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ‌ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در مادة(157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامة رسمي کشور مطالبه شده باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.