ماده 18) قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید 

کلیه کارفرمایان موضوع ماده‌ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌(29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مودیان ثبت نمایند، در غیر این‌صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده‌ (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.