ماده 56) قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی; (به استثنای موارد منسوخ در ماده ‌(55) این قانون، بند «ب» ماده ‌(6)، بند «ر» ماده ‌(33)، ماده ‌(73) و ماده‌ (94) قانون مذکور)

2‌ ـ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

3‌ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

4 ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

5‌ ـ قانون نحوه تأمین هزینه‌ های اتاق‌ های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی

6‌ ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی

7 ـ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی; (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ‌(1))

8 ـ مواد (65)، (58) و (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

9 ـ بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(30) و بند (3) ماده ‌(48) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

10 ـ تبصره (5) بند «الف» ماده ‌(28) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

11 ـ ماده ‌(7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ‌منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25

12‌ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.