ماده 49) قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید

متن زیر جایگزین تبصره ماده‌ (239) قانون مالیات‌ های مستقیم می‌ شود و به این قانون تسری می ‌یابد:

تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده‌ (203) و ماده‌ (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می ‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌گردد.»

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.