ماده 54) قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید

در تبصره (2) ماده ‌(274) قانون مالیات‌ های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می ‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌ های مستقیم (به استثنای ماده ‌(217)) به این قانون تسری می ‌یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.