نحوه محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه، به چه شکل محاسبه می‌شود؟

پاسخ تکمیلی:

نکته‌هایی که برای شماره گذاری وسایط نقلیه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان گردیده به شرح ذیل است:
1. مالیات و عوارض است نه فقط مالیات و نه فقط عوارض
2. رتبه انرژی هر وسیله نقلیه در مالیات و عوارض تاثیر بسزایی دارد، هرچه رتبه بالاتر نرخ مالیات کمتر. طبق جدول ماده 28، رتبه‌های A و B مشمول نرخ صفر و معاف از مالیات هستند.
مبنا و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض
3. مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری تولیدات داخلی، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
4. مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.
5. ماخذ مالیات و عوارض انواع وسائط نقلیه تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود

منبع

نرخ

شرایط و توضیحات

ماخذ

شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت

ماده 28

براساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول ماده 28 مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
ماخذ مذکور تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود.

شماره گذاری خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین)

0%

به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاف

معافیت
6. خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع ماده 28 (مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه)‌ نمی‌باشد.
وسائط نقلیه فاقد برچسب انرژی
7. در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.
تکلیف ارسال اظهارنامه و زمان پرداخت مالیات و عوارض
8. اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض متعلقه و در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده‌(۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه) می‌شود.
9. اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده‌است.

زمان تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض انواع وسائط نقلیه

شرح

حقیقی (مشاغل)

حقوقی (شرکت)

جریمه عدم پرداخت در موعد مقرر

واردکننده

قبل از شماره‌گذاری
(فقط خودرو و موتورسیکلت)

حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از فروش

10درصد غیرقابل بخشودگی
به اضافه جریمه 2 درصد دیرکرد ماهانه

تولیدکننده

حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از فروش

حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از فروش

فروشنده

یک ماه پس از انقضای هر دوره
(درصورت مشمولیت)

یک ماه پس از انقضای هر دوره

طبق ماده 35، 36 و 37

تکلیف نیروی انتظامی
10. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ب‌- مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه
ماده۲۸‌- شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می‌باشد)

نحوه محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰

تبصره۱- ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده‌برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره۲- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده‌نمی‌باشد.
تبصره۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره۴- در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده‌فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.
تبصره۵- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده‌مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده‌و در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده‌(۳۷) این قانون می‌شود.
تبصره۶‌- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده‌است.
تبصره۷‌- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.