ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاهای مستقیم

     ***

        نوع : دستورالعمل     شماره: 200/1400/538           تاریخ: 1400/12/08

در اجرای مقررات ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی درخصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

          ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاهای مستقیم

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1400/12/08      شماره سند: 200/1400/538         کد سند: م/219//538       وضعیت سند: معتبر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.