دستورالعمل فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

***

نوع : دستورالعمل      شماره:200/96/61          تاریخ:1396/04/28

درراستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1)ماده 186 قانون مالیاتهای مسقیم ) که دراین بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود( ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانک ها و سایر موسسات اعتباری) که دراین بخشنامه از آنها با عنوان کلی ” بانک ” نام برده می شود (بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط ، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت ، مقتضی است ادارات امورمالیاتی سراسر کشور موارد ذیل را درخصوص صدور گواهی مذکور رعایت نمایند:

1)

حکم تبصره(1)ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، عام بوده و برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد . لذا اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات ، بیش از مبالغ تعیین شده در ضوابط اجرائی تبصره مذکور ) که بطور مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ شده است ( و اصلاحات بعدی آن بدون اخذ گواهی مربوط مغایر با قانون می باشد.

2)

صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است . به علاوه ،نسخه ای ازصورت های مالی ارائه شده به بانک که توسط بانک مربوط با اصل تطبیق داده شده و ممهور به مهر بانک و دارای امضای مسئول ذیربط باشد ، باید به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول دراجرای تبصره مذکور عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی ، حسب مورد دراجرای تبصره ماده 29 آئین نامه موضوع ماده 219 ، تبصره 2 ماده 210 ، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ، 247 ، 239 و 257 قانون مالیاتهای مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهی های مالیاتی قطعی قابل وصول دراجرای این بخشنامه موارد زیر را دربرمی گیرد:

1-2) درمورد اشخاص حقوقی ، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بردرآمد شخص حقوقی ، مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.

2-2) درمورد اشخاص حقیقی به منظور تعیین پرونده مالیاتی مربوط ، باید صورت های مالی پیوست استعلام مورد توجه قرار گرفته و پرونده مالیاتی مرتبط با این صورت های مالی ، مورد بررسی قرارگیرد . درمورد این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده ، تمامی بدهی مالیاتی  قطعی شده مربوط به پرونده مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بردرآمد و حسب مورد مالیات های تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم است .

تبصره (1): آن بخش از مالیات مودی که درجریان رسیدگی و تشخیص بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، جهت صدور گواهی مالیاتی قابل مطالبه نمی باشد.

تبصره (2): آن بخش از مالیات مورد مطالبه که درهیات حل اختالف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، جهت صدور گواهی مالیاتی قابل مطالبه نمی باشد.

3)

با توجه به ضوابط اجرائی تبصره (1 )ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، برای اعطای تسهیالت بانکی مربوط به خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی نیازی به استعلام بانک ها از ادارات امورمالیاتی نیست ، لیکن دراین موارد نیز درصورت اقدام بانک برای استعلام از ادارات امور مالیاتی ، استعلام مذکور باید بررسی و ظرف سه روزکاری پاسخ داده شود.

4)

دریافت استعلام مربوط به اشخاص حقوقی در سامانه صدور گواهی ، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام تا مرحله 45 می باشد. لذا اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی باید پیش از استعالم ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

5)

استعلام بانک ها برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که نشانی محل سکونت یا محل کسب آنان حسب مورد در محدوده اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرد باید بررسی و با رعایت ترتیبات زیر پاسخ داده شود.

1-5) درمورد اشخاص حقیقی فاقد پرونده که باتوجه به صورت های مالی پیوست استعالم ، دارای فعالیت کسبی هستند ، باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ وصول استعالم ، مراتب عدم امکان صدور گواهی به علت عدم اقدام مودی برای ثبت نام و تشکیل پرونده به بانک مربوط اعالم گردد ، بدیهی است پس از اقدام مودی جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ، استعالم مجدد بانک مربوط براساس مفاد این بخشنامه قابل بررسی و پاسخگوئی است .

2-5) درمورد آن دسته از اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که صورت های مالی خودرا مطابق بند 6-3 این بخشنامه تکمیل نموده باشند ( عدم فعالیت کسبی ) جهت پاسخ به استعلام، نیازی به تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام از سوی مودی نیست . دراین موارد ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده های موقت برای نگهداری سوابق استعلام این گروه از مودیان دریکی از ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه خود ایجاد نمایند. اداره امورمالیاتی موصوف موظف است ظرف شش ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه از سوی مودیان ، با صدور برگ دعوت اسناد و مدارک برای مودی مربوط و بررسی اطالعات موجود در سامانه های اطالعاتی ، مورد مصرف تسهیالت دریافتی را تعیین کند. درصورت احراز استفاده از این تسهیلات در فعالیت اقتصادی ، اداره امور مالیاتی می بایست ضمن ارجاع سوابق و مدارک به گروه رسیدگی ، مودی مربوط جهت طی مراحل تشکیل پرونده راهنمائی نماید.

6)

درهنگام انعکاس اطلاعات صورت های مالی موضوع بند 2 تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در سامانه ، باید برای شرکت های بازرگانی و تولیدی ، مبلغ خریدو فروش و برای شرکت های پیمانکاری و خدماتی میزان درآمد ناخالص و بهای تمام شده پیمانکاری یا خدمات و درتمامی موارد مبلغ جمع دارائی ها درج شود. درخصوص این صورت های مالی موارد ذیل باید از سوی ادارات امور مالیاتی ، بانکها و متقاضیان دریافت تسهیالت مورد توجه قر ار گیرد:

1-6) عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی ، وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی ، عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا وجود مغایرت میان مبلغ پیش فاکتور و مبلغ تسهیالت و …. مانع از صدور گواهی مربوط نمی باشد. مغایرتها و تناقض مذکور باید در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی ، مورد توجه قرار گیرد.

بدیهی است این بند ناقض وظایفی که در سایر قوانین مربوط برای مودیان و اشخاص ثالث در زمینه تسلیم فاکتور و پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات در نظر گرفته شده و یا می شود ، نخواهد بود.

2-6) مودیانی که دراولین سال فعالیت خود باشند ، جهت دریافت گواهی باید صورتهای مالی را به تاریخ روز تقاضا ارائه نمایند.

3-6) در مواردی که به دلیل عدم اشتغال متقاضی تسهیلات / تعهدات به فعالیت کسبی ارائه صورت های مالی از سوی وی مصداق ندارد ، متقاضی باید صورتهای مذکور را حسب مورد با درج عدد صفر و اعلام عدم فعالیت کسبی باذکر نوع تسهیالت در ذیل آن ، تکمیل و به بانک ارائه نماید.

تبصره : صورتهای مالی موضوع این بخش عبارتند از : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ، صورت در آمد و هزینه برای مشاغل گروه دوم ) در چهارچوب فرم موجود در سامانه الکترونیکی ( و خالصه درآمد هزینه برای مشاغل گروه سوم ) در چهارچوب فرم موجود در سامانه الکترونیکی .

7)

در موارد ذیل ، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ وصول استعلام ، مراتب عدم امکان صدور گواهی را به بانک ذیربط اعلام  نماید . اعلام عدم امکان صدور گواهی باید در چهارچوب فرم مربوط و با ذکر یک / چند مصداق از بین موارد زیر انجام شود :

1-7) مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند 2 این بخشنامه باشد.

2-7) چنانچه استعلام دریافتی از بانک منضم به صورتهای مالی نباشد یا صورتهای مالی ناقص ، مخدوش و ناخوانا باشد و یا مندرجات صورتهای مالی توسط بانک یا اصل تطبیق داده نشده باشد ) صورتهای مالی ممهور به مهر بانک و دارای امضاء مسئول ذیربط نباشد  .

3-7) نشانی اعلامی مویان فاقد پرونده مالیاتی ، نادرست یا مبهم و یا غیر قابل شناسائی و بازیابی باشد.

4-7) نشانی اعلامی درمحدوده جغرافیائی اداره کل قر ار نداشته باشد.

5-7) اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام بصورت ناقص درج شده باشد.

6-7) عدم صحت اطلاعات هویتی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد.

8)

پذیرش استعلام بانکها درخصوص صدور گواهی مالیاتی ، تهیه گزارش مالیاتی مربوط و پاسخگوئی به استعلام ) صدور گواهی و یا اعلام عدم امکان صدور گواهی ( ازتاریخ 1392/10/01 صرفا” ازطریق سامانه الکترونیکی ، مجاز بوده است . ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه ، مهلت پاسخگوئی به استعلام ها حداکثر 7 روز کاری ازتاریخ ثبت استعلام درسامانه مذکور می باشد. این مهلت درصورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تائید رئیس امور مالیاتی ذیربط ، تا 15روز قابل افزایش می باشد.

9)

گواهی مالیاتی صادره صرفا” برای همان تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و ازتاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است . درصورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را داده باشد لیکن پس از صدور گواهی به تعهد خود درزمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید ، مراتب باید از سوی اداره امور مالیاتی جهت اطلاع به بانک ذیربط اعلام شود.

10)

ارتباط میان سامانه گواهی های مالیاتی و سامانه های عملیاتی مالیاتی ) سامانه های اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی ، نرم افزار ایریس و سایر نرم افزارهای مربوط ( به گونه ای برقرارشود که اطلاعات مربوط به تسهیلات / تعهدات به پرونده مالیاتی مودی متصل شده و برای ماموران مالیاتی مربوط قابل دسترسی باشد.

11)

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الجرا است و کلیه احکام مرتبط پیشین به استثناء بخشنامه های مربوط به ابلاغ ضوابط اجرائی موضوع تبصره   (1 )ماده (186 ) قانون مالیاتهای مستقیم ملغی الاثرمی گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.