دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

***

      نوع: دستورالعمل       شماره:29659       تاریخ:1399/03/13

ماده 1

معانی واژه­ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می­باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.

پ- کار پوشه مودیان: سامانه­ای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

ث- سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ماده 2)

 سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو  و نیم درصد (5/2%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده­اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه­ ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید.

ماده 3)

 اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می­بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم به مودی ابلاغ نماید.

ماده 4)

 اداره امور مالیاتی می­ بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.

تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال­های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید.

ماده 5)

 در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می­ نماید.

دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.