ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند”ط” و تبصره یک ماده 139 ق.م.م

***

نوع: دستورالعمل           شماره:200/93/137            تاریخ:1393/12/11

دانلود پیوست

تاریخ سند: 1393/12/11     شماره سند: 200/93/137     کد سند: م/139/93/137    وضعیت سند: معتبر

به منظور شفاف سازی نحوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند “ط” و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم»، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد.

ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند”ط” و تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.م.م

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.