آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03

***

نوع: آیین نامه          شماره: 30/4/13382/59192          تاریخ: 1367/12/20

فهرست عناوین این صفحه

پیوست:

آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورایعالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد.

بیمه مرکزی ایران مصوب شورایعالی مالیاتی بیمه آئیننامه شماره 22 ذخائر فنی موسسات بیمه با توجه به تبصره 1 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 , شورایعالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره بشرح زیر در جلسه مورخ 11/8/1367 مورد موافقت قرار داد آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه :

فصل اول – کلیات

ماده 1)

موسسات بیمه مکلفند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکائی بعهده گرفته اند, ذخائر فنی زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند. 

الف – در بیمه های زندگی :

1- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها

2- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران

3- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

4- ذخائر فنی بیمه عمر زمانی :


ب – در بیمه های غیرزندگی

1- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری

2- ذخیره خسارت معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است

3- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی .

4- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها .

5- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران

6- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذحائر فنی بیمه های غیرزندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

ماده 2)

موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی 1368 , ذخائر فنی سال 1368 را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخائر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سالهای بعد هر سال ذخائر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سودوزیان سال مالی منتقل و ذخائر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سودوزیان همان سال منظور نمایند.

فصل دوم – ذخائر فنی بیمه های زندگی

ماده 3)

ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر(اعم از سرمایه و مستمری ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گزاران با رعایت مبانی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود

ماده 4)

ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخائر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گزاران بیمه های زندگی تقسیم شود سهم بیمه گزاران در منافع اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود.

ماده 5)

ذخائر فنی بیمه های عمر زمانی بر اساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیرزندگی (بغیراز بیمه های اتومبیل ) موضوع فصل سوم این آئیننامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد.

ماده 6)

ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر :

الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری

ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است

فصل سوم – ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی

ماده 7)

ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه یه ترتیب زیر محاسبه می شود – برای بیمه های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث ) : 45% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری . – برای سایر بیمه ها : 40% حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری

تبصره – در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماههای قبل از شروع فعالیت 5/2% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه می شود هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمی گردد

ماده 8)

ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیرزندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخرسال مالی پس از کسر سهم بیمه اتکائی

ماده 9)

ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های زندگی عبارت است از 50% نسبت حق بیمه های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضرب در حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکائی

ماده 10)

ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی

ماده 11)

ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گزاران باشد .

ماده 12) 

ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیرزندگی باستثنای ”بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد“ عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر :

الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری

ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است

ماده 12مکرر )

ذخیره فنی تکمیلی دربیمه های خطرات جنگ نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از کسر اقلام ردیف ب بشرح زیر

الف – حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند.

ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط سال مالی موردنظر(بدون درنظرگرفتن ذخیره فنی تکمیلی) وخسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکائی داخلی

تبصره – در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر در خصوص بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی گیرد , کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد , میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 محاسبه خواهد شد

فصل چهارم – ذخائر فنی بیمه های اتکائی قبولی

ماده 13)

ذخائر فنی معاملات بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتکائی محاسبه می شود. این آئین نامه از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 3/12/1366 جایگزین آئین نامه شماره 10 مصوب مورخ 9/2/1353 و مکملهای 1/10 و 2/10 آن می گردد.

 

 

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.