آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-4-1394

***

نوع: آیین نامه    شماره: 32336/ت52882هـ    تاریخ: 1395/03/19

فهرست عناوین این صفحه

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت


هیأت وزیران در جلسه 1395/03/12 به پیشنهاد شماره 200/3348/40000 مورخ1395/03/09  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱)

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می شود.

ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می شود.

پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می باشند.

ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

ث- قانون: قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ماده ۲)

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می­ شود.

ردیف

نوع فعالیت

درآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی

ملاحظات

1

الف- فعالیت های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی و محاسبات فنی.

ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری در حوزه های هیدرو کربوری بالا دستی.

پ-در آمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد.

20%

 

15%

 

10%

2

الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده ای از ایران به خارج از کشور

ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی،جاده ای، آبی و هوایی در ایران.

20%

 

18%

فعالیت کارمزدی

25%

وجوه دریافتی

3

آموزش، تعلیمات و کمک های فنی.

15%

4

درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.

20%

5

خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی

30%

6

سایر خدمات

30%

تبصره 1– درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏شود ارایه خدمات در ایران محسوب می‏شود.

تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد. [1] و [2]

تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. [3]

ماده ۳)

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می‏شود:

ردیف

نوع فعالیت

درآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی

1

تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی

20%

2

واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:

الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد.

ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و شهرداری ها

پ-سایر موارد

 

20%

 

 

20%

30%

3

واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر.

20%

ماده ۴)

در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می باشد.

ماده ۵)

پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

ماده ۶)

در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد شده اقدام و مالیات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آیین نامه، پرداخت نمایند.

ماده ۷)

در صورتی که فعالیت موضوع این آیین نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می دهد، جاری نمی باشد.

تبصره- شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می باشند.

ماده ۸)

در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده ۹)

کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی باشند.

ماده ۱۰)

در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می باشند.

 

 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

[1]. تبصره 2 ماده 2 به موجب تصویبنامه شماره 152089/ت59237هـ مورخ 1400/11/27 اصلاح شد و به موجب دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 تبصره 2 ماده 2 این تصویبنامه از تاریخ صدور رای ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/5144/د مورخ 1401/02/04 ارسال شده است.

– متن تبصره 2 ابطال شده:

تبصره 2ـ در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در ردیف 6 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.

[2]. به موجب تصویبنامه شماره 235129/ت59237هـ مورخ 1401/12/20 تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد.

[3]. به موجب تصویب نامه شماره 17424/ت54629هـ مورخ 1397/02/20 هیأت محترم وزیران، تبصره 3 به ماده 2 الحاق گردید. مصوبه مذکور طی بخشنامه /200/97/39ص مورخ 1397/03/12 ارسال گردید. تصویب نامه مذکور به موجب تصویب نامه شماره 67565/ت55643هـ مورخ 1393/05/23 اصلاح شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.