آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

***

 نوع : آیین نامه           شماره: 33219/ت 27260هـ           تاریخ: 1381/07/10
شماره انتشار : 16784    تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20

فهرست عناوین این صفحه

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌ـ‌ و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری

و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ـ‌ سازمان تربیت بدنی ‌ـ‌ سازمان بهزیستی کشور

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316مورخ 1381/06/31 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380- ‌، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱)

درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از و‌زارتخانه ذی ربط می ‌باشد.[1]

تبصره 1‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت ‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می ‌باشد.

تبصره 2‌ـ‌ درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دو‌ره ‌های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می ‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد

تبصره 3 – مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند .

تبصره 4 – منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند .

تبصره 5 – منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2].

ماده 2)

درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پرو‌انه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.

هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت ‌های مغایر با پرو‌انه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره – درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3]

ماده ۳)

درآمد باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی دارای مجوز ازوزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیت‌های منحصرا و‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است.

منظور از فعالیت‌های و‌رزشی، آن نوع فعالیت و رشته و‌رزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره 1 – درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند .

تبصره 2 – کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است .                                      

آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما

محمدرضا عارف

                   معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور

[1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725هـ مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد.

[2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725هـ مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید.

[3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد.

[4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان  تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید.

متن تبصره قبلی ماده 3:

« تبصره ‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت‌ های اقتصادی و سایر فعالیت‌ ها یا رشته ‌های و‌رزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فرو‌ش دارایی ‌ها ، کمک‌ ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.