ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

***

 نوع: آیین نامه          شماره: 200/97/67ص           تاریخ: 1397/05/03
بخشنامه

 

 

67

97

ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

س

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره 33921/ت54705هـ مورخ 22/03/1397 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 21339 مورخ 29/03/1397 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.23-13/4

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا:مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.