تکلیف فروش بیش از سه برابری مودیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:شنیده‌ام که فروشم از سه برابر سال قبل نباید بیشتر باشد آیا این صحت دارد؟

پاسخ مختصر :فروش شما هیچ محدودیتی ندارد فقط اگر بیشتر از 3 برابر دوره مشابه سال قبل باشد ممکن است برای خریدار کالا یا خدمات شما از نظر ارزش افزوده مشکلاتی ایجاد نماید.

پاسخ تکمیلی

صورتحساب‌های الکترونیکی فروش (کالاهای مشمول ارزش افزوده) صادر شده توسط شما نمی‌تواند بیش از 3 برابر موارد ذیل باشد:
1. فروش اظهارشده سال قبل که مالیات آن پرداخت یا تقسیط شده باشد. (در صورتی که سال دوم فعالیت به بعد باشید.)
2. معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم. معافیت سالانه مذکور هر سال برای مشاغل در قانون بودجه اعلام می‌شود. برای مثال اگر برای یک سال 50 میلیون تومان معافیت سالانه مشاغل باشد، از مبلغ 150 میلیون تومان فروش کالاهای ارزش افزوده‌ای به بالا برای یک دوره مالیاتی، اعتبار ارزش افزوده خریدار قابل قبول نخواهد بود. (برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی)
در صورتی که بیش از 3 برابر مذکور صورتحساب فروش در سامانه صادر نمایید، خریدار شما، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را نخواهد داشت مگر اینکه:
1. مالیات بر ارزش افزوده فروش این نوع کالاهای بیش از 3 برابر را خودتان پرداخت یا تقسیط نمایید.
2. برای مالیات بر ارزش افزوده این نوع کالاها تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی ارائه نمایید.
نکته مهم: اگر صورتحساب‌های فروشِ مشمول ارزش افزوده شما بیش از 3 برابر حد مجاز باشد، شما اجازه ندارید مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحساب درج نموده و از خریدار دریافت نمایید و برای خریدار اعتباری از این بابت در نظر گرفته نمی‌شود، اما فروشنده می‌بایست کل ارزش افزوده این نوع صورتحساب‌ها را خودش پرداخت نماید.
دلیل اینکه قانون گذار این ماده قانونی را در نظر گرفته احتمال شکل گیری مودیان صوری در نظام اقتصادی است. معنای این جمله این است که اگر شخصی مثلاً فروش بسیار بالایی در سامانه ثبت نماید بدون آنکه واقعاً کالایی در کار باشد، خریدار این کالا می‌تواند ارزش افزوده این کالا را از اداره مالیات مطالبه نموده و اداره مالیاتی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. به منظور اینکه این نوع مودیان صوری در نظام اقتصادی شکل نگیرد؛ قانون گذار چنین موردی را در نظر گرفته و برای این بخش، آیین نامه‌ای تصویب نموده است.
در آیین نامه مذکور در خصوص موارد ذیل اظهار نظر شده است:
1. نحوه عمل در زمانی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشده است.
2. درخصوص فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده
3. فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده
4. روش‌هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می‌دهد.
5. فراهم کردن تمهیدات لازم درکارپوشه به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش
6. اعلام میزان فروش مودی از طریق کارپوشه و پیامک، زمانی که حد مجاز به 85% و 95% می‌رسد.
7. اخطار به مودی و خریدار زمانی که حد مجاز فروش به 100 % و بیشتر از آن می‌رسد.
8. نحوه افزایش حد مجاز فروش.
9. تکلیف فروشنده به صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی
10. اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران
11. صورتحساب‌هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می‌باشد

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۶- جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراء ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شماره: 202359 تاریخ: 30/11/1400

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب) قانون: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21.

پ)ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی.

ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب‌های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است.

ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می‌نماید.

چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ح) مالیات: بند«ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده.

د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی.

 

ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می‌نماید:

-صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان.

-تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ماده 2- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می‌شود:

الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.

تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد.

تبصره 2- درخصوص فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.

تبصره 3- فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی‌شود.

تبصره 5- روش ­هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می‌دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته می­شود.صورتحساب­های حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر می­شود.

ماده 3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می‌رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد.

تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به 100 % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب‌های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید.

ماده 4-مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می‌بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی

تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.

ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی‌شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می‌باشد.

تبصره 1- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.

تبصره -2 در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می‌شود.

تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

تبصره 4- در صورتحساب‌هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می‌باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره‌ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.