سقف معافیت سالانه مشاغل

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:تا چقدر در سال سود کنم معاف از مالیات می‌شوم؟ 

پاسخ مختصر :

معافیت سالانه هر سال در قانون بودجه همان سال اعلام می‌شود. بنابراین اگر کمتر از آن مبلغ اعلامی سود کنید کلاً معاف می‌شوید. در صورتی که بیشتر از مبلغ اعلامی سود کنید مبلغ معافیت سالانه کسر شده و مابقی سود شما مشمول مالیات می‌شود.

پاسخ تکمیلی

فرض کنید که شما اظهارنامه را در موعد مقرر ارسال نموده و تکالیف مالیاتی خود در خصوص انتخاب صحیح گروه شغلی و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام داده اید. از طرفی مشمول معافیت‌های خاص و موردی هم نیستید. در این صورت تا میزانی که هر سال به عنوان مبلغ معافیت برای مشاغل اعلام می‌شود از مالیات معاف و اضافه تر از آن مبلغ در نرخ‌های مالیاتی ضرب شده و مالیات شما به دست می‌آید.
برای مثال چنانچه سود شما (درآمد مشمول مالیات) 500 میلیون تومان در سال باشد و معافیت اعلامی 40 میلیون تومان، مبلغی که مبنای مالیات قرار می‌گیرد 460 میلیون تومان است. در واقع 200 میلیون از این مبلغ 460 میلیون تومان در نرخ 15 درصد، 200 میلیون تومان بعدی در نرخ 20 درصد و 60 میلیون تومان در نرخ 25 درصد ضرب شده و مبلغ 80 میلیون تومان مالیات شما محاسبه می‌گردد.

منبع

ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم
درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱ - در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
ماده‌ 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور - تبصره۱۲- حقوق و دستمزد ‌الف -
5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

قانون بودجه سال 1402 - تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق­العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق­التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)
۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)
۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق­التدریس، حق­التحقیق، حق­الزحمه، حق نظارت، حق­التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می­باشند.
ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

سال / معافیت

معافیت ماده 101 و 57
 مشاغل و مستغلات
(سالانه)

معافیت ماده 84
 حقوق بگیران
(سالانه)

معافیت ماده 84
 حقوق بگیران
(ماهانه)

1402

000,000,475,

000,000,200,1

000,000,100

1401

000,000,396

000,000,672

000,000,56

1400

000,000,360

000,000,480

000,000,40

1399

000,000,288

000,000,360

000,000,30

1398

000,000,285

000,000,330

000,500,27

1397

000,000,216

000,000,276

000,000,23

1396

000,000,180

000,000,240

000,000,20

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.