آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات

و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه

***

  نوع : آیین نامه        شماره:44408        تاریخ:1381/08/07

پیوست: دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرایی مقررات بند 8ماده 148اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/6/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره: 211/4124/37723     تاریخ: 1381/07/22

پیوست:

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:

الف : هزینه های تحقیقاتی :

1- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

2- طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد.

3- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

ب : هزینه های آزمایشی و آموزشی :

 هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه ، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد .

ج : هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده :

هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد.

د: هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی :

1- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری )، عرضه می شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

2- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد.

3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا.

انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امورمالیاتی کشور ( اداره امورمالیاتی ذیربط ) خواهد بود.[1](ابطال شد)

این آیین نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 37312/4117-211 مورخ 81/6/31

سازمان امورمالیاتی کشور در چهاربند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 81/6/31 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسید.

 

طهماسب مظاهری

1.به موجب دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر بند 3 جزء (د) ابطال گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.