آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148

***

نوع : آیین نامه          شماره:1380/4298/211           تاریخ:1381/07/07
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی  
 
آئین نامه اجرایی مقررات بند” هـ “جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.
 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
آیین نامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
 
 
وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
1- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه.
2-  سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.
3-  حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.
 این آئیننامه در اجرای جزء” هـ” بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 81/6/31 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 81/6/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.