اینتاکد انواع گازهای صنعتی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع گازهای صنعتی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع گازهای صنعتی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟