سایت های دریافت شناسه کالا و خدمات

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
نشانی پرتال های ضروری شناسه کالا و خدمت را بنویسید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"دریافت شناسه خدمات مراجعه به پرتال جامع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (www.portal.gs1-ir.org)؛ دریافت شناسه ایران کد به منظور تسریع در دریافت شناسه کالامراجعه به نمایندگی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (www.irancode.ir)؛ دریافت شناسه کالامراجعه به سامانه جامع تجارت و زیرسامانه شناسه کالا (www.ntsw.ir)؛"