اصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: مودیان مشمول

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیاصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: مودیان مشمول
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
مشمولین سامانه مودیان به طور کلی چه اشخاصی هستند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خلاف آن تصریح شده باشد.