اینتاکد انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 15/2 و 19/76 بوده و عدد اینتاکد آن 2020533 می باشد.