اینتاکد انواع رزین-واردات

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع رزین-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟