اینتاکد انواع تینر-صادرات

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع تینر-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟