اینتاکد انواع موم-واردات

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع موم-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟