اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟