"اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"