اینتاکد انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 12 و 15/6 بوده و عدد اینتاکد آن 2010063 می باشد.