"اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی- خرده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی- خرده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی- خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"